Postupak nabave za osobe koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Naziv nabave : NABAVA I IZGRADNJA SUNČANE FOTONAPONSKE ELEKTRANE 

Evidencijski broj nabave / 1/2023

 

1. OPĆI PODACI

 

1.1.     Podaci o Naručitelju

1.2.     Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju s Ponuditeljima

Ime i prezime.                       Matija Bilandžija, Sanja Blažeka Kalšan

Broj telefona                          098 1722 117

Adresa                                    Ulica Zrinsko-Frankopanska 25, 40000 Čakovec

Adresa elektroničke pošte    [email protected][email protected]

 

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata obavljat će se u pisanom obliku. Pisani zahtjev zainteresiranih gospodarskih subjekata za pojašnjenjem dostavlja se putem e-maila: [email protected][email protected]

 

Ako je potrebno, gospodarski subjekti mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevati dodatne informacije i objašnjenja vezana uz Poziv za dostavu ponuda. Ako Naručitelj za vrijeme roka za dostavu ponuda mijenja Poziv za dostavu ponuda, osigurat će dostupnost izmjena svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na istim mjestima na kojima je objavljena osnovni Poziv za dostavu ponuda i pojašnjenja dokumentacije. U slučaju potrebe izmjene Poziva na dostavu ponuda tijekom posljednjih 5 dana prije isteka inicijalnog roka za dostavu ponuda, Naručitelj će razmjerno produljiti rok za dostavu ponuda za minimalno 5 dana, računajući od dana objave izmjene.

 

1.3.     Evidencijski broj nabave

01/2023

 

1.4.     Vrsta postupka nabave

Postupak nabave s objavom Poziva za dostavu ponuda. 

 

Danom početka postupka nabave smatra se dan objave Poziva na dostavu ponuda s pripadajućim prilozima na internetskoj stranici: www.cateks.hr

 

1.5.     Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa

Članovi Odbora za nabavu, osoba ovlaštena za zastupanje Naručitelja te imenovana osoba za provođenje postupka nabave postupaju u skladu s načelima izbjegavanja sukoba interesa te se izuzimaju iz postupka nabave u slučaju postojanja sukoba interesa. Samo ako se sukob interesa ne može učinkovito ukloniti izuzimanjem navedenih osoba ili poduzimanjem drugih mjera, Naručitelj isključuje gospodarskog subjekta iz postupka nabave. 

Naručitelj ne smije sklapati ugovore o nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podugovaratelja odabranom ponuditelju) sa sljedećim gospodarskim subjektima:

1.     DYVOLVE d.o.o. Hrvoja Macanovića 57, Zagreb, OIB 84105269168

 

2.      PODACI O PREDMETU NABAVE

2.1       Predmet nabave

Predmet nabave je nabava i izgradnja sunčane fotonaponske elektrane. Predmet nabave uključuje slijedeće:

 

 • Osnovnu opremu sunčane fotonaponske elektrane
 • Dobavu i montažu sunčane fotonaponske elektrane
 • Dokumentaciju, ispitivanje, mjerenje i puštanje u pogon sunčane fotonaponske elektrane

 

Predmet nabave nije podijeljen u grupe. Nije dopušteno nuđenje po grupama te je ponuditelj u obvezi ponuditi predmet nabave u cijelosti, odnosno ponuda mora obuhvatiti sve stavke troškovnika. 

 

U predmet nabave uključeni su svi zavisni troškovi, troškovi transporta opreme do mjesta isporuke, troškovi montaže do pune radne funkcionalnosti sukladno uputama proizvođača, dokumentacija, ispitivanje, mjerenje i puštanje u pogon sunčane fotonaponske elektrane. 

 

Montažu isporučene opreme obavlja odabrani ponuditelj. Sva oprema mora sadržavati sve potrebne dijelove i standarde za instalaciju. Prilikom isporuke ponuditelj dostavlja i svu raspoloživu tehničku dokumentacija za opremu (kao što su operativni priručnici, korisnički priručnik / upute za uporabu opreme, postupke čišćenja, održavanja, kalibracije, itd.).

 

Nakon uspješno provedene isporuke i nakon što se sunčana fotonaponska elektrana pusti u pogon, potpisuje se primopredajni Zapisnik i od tada se aktivira jamstvo. Minimalni jamstveni rok na cjelokupnu opremu iznosi 24 mjeseca, osim fotonaponskih modula u stavci 1 i 2 Troškovnika.

U sklopu kriterija za odabir ponude Naručitelj će dodatno bodovati ponuđeni jamstveni rok na fotonaponske modula u stavci 1 i 2 Troškovnika, kao i ponuđene jamstvene rokove na izlaznu snagu fotonaponskih modula iz stavke 1 i 2 Troškovnika.

Minimalni jamstveni rok za fotonaponske module u stavci 1 i 2 Troškovnika iznosi 5 godina. Minimalni jamstveni rok na izlaznu snagu minimalno 90% snage fotonaponskih modula u stavci 1 i 2 Troškovnika iznosi 10 godina, dok na izlaznu snagu minimalno 80% snage iznosi 15 godina. 

Navedenim jamstvom jamči se održavanje uređaja u jamstvenom roku sukladno uvjetima jamstva kroz cijelo vrijeme trajanja jamstvenog roka. 

 

Detalji isporuke definirati će se ugovorom između ponuditelja i Naručitelja.

 

Ponuditelj mora omogućiti Naručitelju pristup zamjenskim dijelovima. Ponuditelj mora prilikom isporuke robe dostaviti detaljan popis ovlaštenih davatelja usluga/servisera.

 

2.2       Podaci o vrsti i količini robe

Predmet nabave uključuje sljedeće: 

 • Osnovnu opremu sunčane fotonaponske elektrane 
 • Dobavu i montažu sunčane fotonaponske elektrane
 • Dokumentaciju, ispitivanje, mjerenje i puštanje u pogon sunčane fotonaponske elektrane

 

Količina predmeta nabave je navedena u Prilogu 5- Troškovniku i točna je. Ponuđena roba mora biti nova. 

 

2.3       Tehničke specifikacije i sve relevantne tehničke pojedinosti predmeta nabave

 

Detaljne tehničke specifikacije predmeta nabave kao i količine predmeta nabave opisane su u Prilogu 5 – Troškovnik. Za sve proizvođače, tipove proizvoda, standarde ili norme ako su navedeni u tehničkim specifikacijama primjenjuje se „ili jednakovrijedno“. 

 

Svi traženi zahtjevi za tehničke komponente predmeta nabave opisane u Prilogu 5 moraju biti zadovoljeni. Ponuditelji ne smiju mijenjati tražene specifikacije, već samo upisivati tražene informacije. 

 

2.4       Mjesto isporuke predmeta nabave

Mjesto isporuke opreme je lokacija Naručitelja (paritet DAP kupac):

-       Ulica Zrinsko-Frankopanska 25, 40000 Čateks

 

2.5       Rok isporuke predmeta nabave

Rok isporuke i instalacije opreme navedene u Troškovniku je maksimalno 4 mjeseca od potpisa ugovora sa odabranim ponuditeljem. 

Naručitelj će sklopiti ugovor s odabranim Ponuditeljem u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o odabiru.

Rokom isporuke predmeta nabave smatra se dan kad je potpisan Zapisnik o preuzimanju. 

 

Preuzimanjem se smatra kumulativno zadovoljenje sljedećih uvjeta:

 • Transport robe do mjesta isporuke
 • montaža do pune radne funkcionalnosti sukladno uputama proizvođača, 
 • dokumentacija, ispitivanje, mjerenje i puštanje u pogon sunčane fotonaponske elektrane.
   

3.     TROŠKOVNIK

Troškovnik se nalazi u Prilogu 5 Poziva za dostavu ponuda. 

 

4.        ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda 

 

Ponuda, bez obzira na način dostave, mora biti zaprimljena od strane Naručitelja u roku od 9 dana od objave Poziva za dostavu ponuda odnosno najkasnije do: 30.06.2023. godine u 10:00 sati na adresu Naručitelja iz točke 7.3. Poziva za dostavu ponuda.

Ponude koje pristignu nakon isteka roka za dostavu ponuda neće biti predmetom ocjene ponuda.

 

5.     OBVEZNI RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA

Naručitelj je obavezan isključiti ponuditelja iz postupka nabave:

 • ako je on ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje ponuditelja (osobe koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta) pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta ponuditelja ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje ponuditelja: sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, zločinačko udruženje, počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja, udruživanje za počinjenje kaznenih djela, terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, pranje novca ili financiranje terorizma, dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, korupcija, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba u postupku javne nabave, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara 
 • nije ispunio obvezu isplate plaća zaposlenicima, plaćanja doprinosa za financiranje obveznih osiguranja (osobito zdravstveno ili mirovinsko) ili plaćanja poreza u skladu s propisima Republike Hrvatske kao države u kojoj je osnovan ponuditelj, u skladu s propisima države poslovnog nastana ponuditelja (ako oni nemaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj), osim ako je u skladu s posebnim pravilima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, te ako mu iznos dospjelih, a neplaćenih obveza nije veći od 200 kuna[1]
 • ako je lažno izjavljivao, predstavio ili pružio neistinite podatke u vezi s uvjetima koje je NOJN naveo kao neophodne

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz poglavlja 5., gospodarski subjekt u ponudi dostavlja Izjavu iz Priloga 4. Izjavu potpisuje osoba po zakonu ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekt koju osoba može dati za sebe, gospodarski subjekt i sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta, a koja se dostavlja u ponudi, odnosno relevantne ažurirane popratne dokumente koji se izdaju ili im se može pristupiti posredstvom nadležnih tijela, odnosno javnih registara. Izjava ne smije biti starija od 6 (šest) mjeseci računajući od dana objave Poziva.

Odredbe poglavlja 5. odnose se i na zajednicu ponuditelja i na podugovaratelje, tj. ponuditelj je za sve članove zajednice kao i za podugovaratelje prikazane u ponudi dužan dokazati da ne postoje razlozi isključenja.

 

6.     UVJETI I ZAHTJEVI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI POTENCIJALNI PONUDITELJI

U svrhu utvrđivanja uvjeta i zahtjeva za izvršenje ugovora potencijalni Ponuditelji, odnosno zajednice ponuditelja, su dužni u svojoj ponudi priložiti dokaze kojima dokazuju:

 • Tehničku i stručnu sposobnost

 

6.1              TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST

Ponuditelj mora dokazati da je uredno izvršio minimalno jedan ugovor/isporuka robe iste ili slične predmetu nabave za koju se dostavlja ponuda, koji su izvršeni u godini u kojoj je započeo postupak nabave (2023.) do dana početka postupka nabave ili tijekom 3 godine koje prethode toj godini (2020., 2021., 2022.) minimalno u iznosu od 600.000,00 EUR bez PDV-a. 

 

U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice dužni su zajedno (kumulativno) dokazati tehničku i stručnu sposobnost.

 

Kao dokaz ispunjenja predmetnog uvjeta tehničke i stručne sposobnosti ponuditelj dostavlja popis značajnih ugovora/isporuka roba o izvršenju usluga sukladno Prilogu 7 koji se nalazi u prilogu Poziva za dostavu ponuda. Popis sadržava predmet izvršenog ugovora/isporuka roba, iznos izvršenog ugovora/isporuka robe bez PDV-a i datum izvršenja te naziv druge ugovorne strane. Iznos izvršenog ugovora/isporuke robe bez PDV-a upisuje se u valuti euro. 

 

7.     PODACI O PONUDI

7.1              Sadržaj i način izrade ponude

Ponuditelj predaje ponudu u izvorniku koja sadrži dokumentaciju složenu, uvezanu, te potpisanu na za to predviđenim mjestima od strane ovlaštene osobe po zakonu za zastupanje ponuditelja ili osobe koju on opunomoći uz obavezno dostavljanje dokumenta kojim se dokazuje punomoć.

Ponuda mora sadržavati najmanje:

 • popunjeni ponudbeni list (Prilog 1)
 • ako je primjenjivo, popunjeni podaci o zajednici ponuditelja (Prilog 2),
 • ako je primjenjivo, popunjeni podaci o podugovarateljima (Prilog 3),
 • izjavu kojom Ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi isključenja (poglavlje 5. Poziva za dostavu ponuda (Prilog 4),
 • popunjeni Troškovnik (Prilog 5),
 • popis ugovora o izvršenim uslugama/isporukama roba (Prilog 6). 

 

Napomena: Potrebno je dostaviti sve dokumente tražene u Pozivu za dostavu ponuda neovisno o tome što nisu izričito navedeni u ovoj točki.

 

Pri izradi ponude, Ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ovog Poziva za dostavu ponuda. Ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst Poziva za dostavu ponuda. Sve troškove izrade ponude snose ponuditelji. Ponuditelji nemaju pravo na bilo kakvu nadoknadu troškova izrade ponude.

 

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Nije dopušteno nuđenje inačica i alternativnih ponuda. 

 

7.2              Pravila dostave dokumenata

Sve tražene dokumente i dokaze koji se dostavljaju sukladno zahtjevima iz točke  6.1., Ponuditelji mogu dostaviti u izvorniku, ovjerenim ili neovjerenim preslikama. Ostali dijelovi ponude predaju se u izvorniku. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloženim dokumentima ili izjavama ponuditelja iz ove točke, Naručitelj se može obratiti nadležnim tijelima radi dobivanja informacija o situaciji tih Ponuditelja, a u slučaju da se radi o ponuditelju sa sjedištem u drugoj državi naručitelj može zatražiti suradnju nadležnih vlasti. 

 

7.3              Način dostave ponude

Ponuda se dostavlja:

 

1. u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno naručitelju ili poštanskom pošiljkom na adresu: ČATEKS, dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju, ulica Zrinsko-Frankopanska 25, 40000 Čakovec.

 

ILI

 

2. elektroničkom poštom na adresu [email protected] ili [email protected]

u PDF ili MS Excel obliku te potpisanu na za to predviđenim mjestima od strane ovlaštene osobe po zakonu za zastupanje ponuditelja ili osobe koju on opunomoći uz obavezno dostavljanje dokumenta kojim se dokazuje punomoć. Naslov poruke elektroničke pošte može sadržavati naslov: Nabava 01/2023.

 

Prijedlog izgleda omotnice s obaveznim elementima:

 

7.4              Izmjena i/ili dopuna ponude i odustajanje od ponude

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude te odustati od ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U slučaju odustajanja, ponuda se ne vraća Ponuditelju.

Ukoliko izmjenom ili dopunom ponude ponuditelj iskaže popust, uz dostavu izmjene ili dopune ponude je potrebno dostaviti i novi troškovnik u kojem su iskazani popusti.

 

7.5              Način određivanja cijene ponude

Ponuditelj dostavlja ponudu s cijenom iskazanom u eurima (EUR). Cijena ponude piše se brojkama. 

Cijena ponude je nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora o nabavi. U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti. 

Ponuditelj je dužan ponuditi, tj. upisati cijenu (zaokružene na dvije decimale) za svaku stavku Troškovnika te ukupnu cijenu ponude, na način kako je to određeno Troškovnikom te upisati cijenu ponude, na način kako je to određeno u Ponudbenom listu.

Ponuditelj je obvezan prije dostavljanja ponude proučiti kompletan Poziv za dostavu ponuda temeljem koje će ponuditi predmet nabave.

 

7.6              Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude je najmanje 90 (devedeset) dana od isteka roka za dostavu ponuda. Naručitelj će odbiti ponudu čija je valjanost kraća od zahtijevane. Ako istekne rok valjanosti ponude, Naručitelj će tražiti njegovo produljenje i u tu svrhu dati primjereni rok Ponuditelju. Na zahtjev Naručitelja, Ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.

 

7.7              Trošak ponude

Trošak pripreme i podnošenja ponude u cijelosti snosi Ponuditelj.

 

8.     KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Kriterij odabira ponude je najbolja vrijednost za novac (ekonomski najpovoljnija ponuda).

Odabir najpovoljnije ponude izvršit će se uspoređivanjem iskazane cijene ponude i dodatnih kriterija odabira razrađenih putem formula. Najpovoljnija ponuda je ona ponuda koja između valjanih ponuda, nakon bodovanja ostvari najveći broj bodova.

Ako dvije ili više valjanih ponuda budu jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj će odabrati ponudu koja ima više bodova po kriteriju cijena, a ako se utvrdi da i po tom kriteriju imaju isti broj bodova, tada će odabrati onu koja je zaprimljena ranije. Ako Ponuditelj nakon dostave ponude dostavi izmjenu i/ili dopunu ponude kao vrijeme zaprimanja ponude smatra se vrijeme kada je dostavljena posljednja izmjena i/ili dopuna.

Pri odabiru najpovoljnijeg Ponuditelja Naručitelj će koristiti sljedeće kriterije:

 • Cijena (maksimalno 80 bodova) – relativni značaj: 80%
 • Jamstveni rok  (maksimalno 20 bodova) – relativni značaj: 20%

 

Metodologija ocjene ponuda koju će Naručitelj primijeniti je sljedeća:

a)    Cijena (maksimalno 80 bodova) 

Ponudi s najnižom cijenom (Cmin) dodjeljuje se maksimalnih 80 bodova. Naručitelj će uspoređivati  cijene ponude bez PDV-a. 

Bodovi (C) za pojedinačnu ponudu računaju se uz primjenu sljedeće formule, uz zaokruživanje rezultata na dvije decimale: 

 

C = Cmin/Cp x 80

 

C = broj bodova koji je dodijeljen ponuditelju za ponuđenu cijenu

Cmin = ukupno najniža ponuđena cijena

Cp = cijena ponude koja se ocjenjuje

 

b)    Jamstveni rok (maksimalno 20 bodova) za fotonaponski modul

 

Jamstveni rok se izražava u godinama te počinje teći od datuma potpisa Zapisnika o preuzimanju.

Ponuditelj trajanje jamstvenog roka prikazuje u mjesecima na način da naznači broj godina u Ponudbenom listu (Prilog 1) na za to predviđenom mjestu.

Minimalni jamstveni rok za fotonaponske module u stavci 1 i 2 Troškovnika iznosi 5 godina. Minimalni jamstveni rok na izlaznu snagu minimalno 90% snage fotonaponskih modula u stavci 1 i 2 Troškovnika iznosi 10 godina, dok na izlaznu snagu minimalno 80% snage iznosi 15 godina. 

Po kriteriju jamstveni rok Naručitelj će bodovati dodatno ponuđeni jamstveni rok na oba modula iz stavke 1 i 2 Troškovnika kao i na izlaznu snagu za fotonaponske module iz stavke 1 i 2 Troškovnika ponude kako slijedi: 

Određivanje ukupnog broja bodova za ponudu

Ukupan broj bodova za pojedinačnu ponudu računat će se kao zbroj bodova dodijeljenih ponudi za svaki od kriterija:

1. Cijena – maksimalno 80 bodova 

2. Jamstveni rok – maksimalno 20 bodova

 

Sukladno tome, ukupan broj bodova izračunat će se prema formuli:

 

Ukupan broj bodova = C + J

gdje je:

C – broj bodova ostvarenih za kriterij „Cijena“

J – Broj bodova ostvarenih za kriterij „Jamstveni rok“

 

Kao najpovoljniju Naručitelj će odabrati ponudu s najvećim ostvarenim ukupnim brojem bodova.

 

 

9.     ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA ZAJEDNICU PONUDITELJA

Više gospodarskih subjekata može se udružiti i dostaviti zajedničku ponudu, neovisno o uređenju njihova međusobnog odnosa. Odgovornost Ponuditelja iz zajednice Ponuditelja je solidarna. 

Ako Ponuditelj nastupa kao Zajednica ponuditelja dužan je popuniti Prilog 2. Poziva. Svaki član iz zajednice ponuditelja dužan je uz zajedničku ponudu dostaviti Izjavu iz Priloga 4 Poziva da se ne nalazi ni u jednom od slučajeva isključenja (Poglavlje 5. Poziva).

Ponuditelj koji je samostalno dostavio ponudu ne smije istodobno sudjelovati u zajedničkoj ponudi. U zajedničkoj ponudi mora biti navedeno koji će dio ugovora o nabavi (stavka troškovnika, količina i vrijednost) izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja. 

 

10.  ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PODUGOVARATELJE

Ponuditelj, odnosno zajednica ponuditelja, koji namjerava ustupiti dio ili dijelove ponude podugovarateljima, u svojoj ponudi mora jasno navesti podatke o svim podugovarateljima (naziv i sjedište) i podatke o dijelu ugovora koji namjerava dati u podugovor, te u tu svrhu ispuniti i dostaviti Prilog 3. ovog Poziva. Ponuditelj je dužan za podugovaratelja dostaviti Izjavu iz Priloga 4. Poziva da se ne nalazi ni u jednom od slučajeva isključenja (Poglavlje 5. Poziva). Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost odabranog ponuditelja za izvršenje ugovora.

 

11.  DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU ILI PONIŠTENJU

O Odluci o odabiru ili Odluci o poništenju Naručitelj će nakon završenog postupka pregleda i ocjena ponuda obavijestiti sve ponuditelje.

Naručitelj je obvezan na temelju rezultata pregleda i ocjene ponuda odbiti:

 • ponudu koja nije cjelovita (ne sadrži sve Pozivom na dostavu ponuda propisane obvezne elemente), 
 • ponudu koja nije u skladu s odredbama Poziva za dostavu ponuda
 • ponudu koja nije iskazana u apsolutnom iznosu,
 • ponudu koja sadrži pogreške, nedostatke odnosno nejasnoće, ako pogreške, nedostaci odnosno nejasnoće nisu uklonjive,
 • ponudu u kojoj pojašnjenjem ili upotpunjavanjem u skladu s pravilima nije uklonjena pogreška, nedostatak ili nejasnoća,
 • ponudu za koju ponuditelj nije pisanim putem prihvatio ispravak računske pogreške.
 • Ako nisu dostavljena zahtijevana jamstva.

Naručitelj može odbiti ponudu čija je cijena veća od osiguranih sredstava za nabavu.

 

Naručitelj pisanim putem obavještava sve subjekte koji su dostavili ponudu o odabranom ponuditelju, prilažući presliku Odluke o odabiru te im šalje obrazloženu pisanu obavijest o odbijanju njihove ponude. 

 

Naručitelj objavljuje odluku o odabiru o odabranom ponuditelju i ukupnoj vrijednosti odabrane ponude na istom mjestu gdje je objavljen Poziv na dostavu ponuda.

 

Nakon odabira najpovoljnije ponude, Naručitelj sklapa ugovor s odabranim ponuditeljem. Ugovor o nabavi se sklapa na temelju uvjeta iz Poziva i odabrane ponude.

 

Ako postoje razlozi za poništenje postupka nabave, Naručitelj bez odgode donosi odluku o poništenju u kojoj navodi: 

 • predmet nabave za koji se donosi odluka o poništenju; 
 • obrazloženje razloga poništenja; 
 • rok u kojem će pokrenuti novi postupak za isti ili sličan predmet nabave, ako je primjenjivo;
 • datum donošenja i potpis odgovorne osobe; 

te istu bez odgode dostavlja gospodarskim subjektima koji su dostavili ponude. 

Naručitelj bez odgode objavljuje obavijest o poništavanju postupka nabave na istom mjestu gdje je objavljen Poziv na dostavu ponuda.

 

12.  ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Dinamiku izdavanja i plaćanja računa Naručitelj i Ponuditelj regulirat će sklopljenim ugovorom nakon provedenog postupka nabave. Naručitelj omogućuje isplatu avansa. 

Svaki račun koji je odabrani Ponuditelj izdao mora sadržavati sve elemente propisane važećim zakonskim propisima i zahtjevima Naručitelja. Odabrani Ponuditelj će takve račune predati Naručitelju osobno, preporučenom poštom ili elektroničkom poštom. Ako odabrani Ponuditelj neki račun ne izda u skladu s ovim člankom, ili ako on ne sadrži elemente zahtijevane ovim člankom, Naručitelj može vratiti račun (zajedno sa specifikacijom razloga za vraćanje) odabranom Ponuditelju na ispravak. 

 

13.  PRILOZI

Prilog 1 – Ponudbeni list

Prilog 2 – Podaci o zajednici ponuditelja

Prilog 3 – Podaci o podugovarateljima

Prilog 4 – Izjava o nepostojanju razloga za isključenje ponuditelja

Prilog 5 – Troškovnik

Prilog 6 – Popis uredno izvršenih ugovora/isporuka roba 

 

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za sunčanu elektranu

 

Odluka

Zapisnik